Quickscan brandveiligheid

Als gebouweigenaar of -gebruiker bent u medeverantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van alle mensen die bij u over de vloer komen. Of het nu gaat om uw eigen personeel, cliënten, gasten, huurders of bezoekers. Als gastheer of gastvrouw zorgt u graag voor een aangenaam en veilig verblijf van iedereen binnen uw gebouw. Ten aanzien van brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen geldt hiervoor zelfs een wettelijke verplichting. Artikel 1.16 uit het bouwbesluit omschrijft het als volgt:

Artikel 1.16. Zorgplicht

Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

  • functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
  • wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
  • wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Vanzelfsprekend heeft u als gebouweigenaar of -gebruiker veel te doen. Er zullen daardoor altijd zaken zijn die u meer aandacht had willen geven dan in de praktijk mogelijk bleek. Daarnaast kunt u onmogelijk overal voldoende kennis van hebben. Het is daarom meer dan logisch om belangrijke zaken, zoals brandveiligheid uit handen te geven. Wanneer u zekerheid wilt verkrijgen of met de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen (nog) voldaan kan worden aan alle wettelijke eisen kunt u PrevenToday een quickscan brandveiligheid laten uitvoeren. Wij toetsen alle vereiste brandveiligheidsvoorzieningen aan vigerende wet- en regelgeving en stellen hiervan een onafhankelijk rapport op met heldere conclusies en aanbevelingen ter verbetering.